Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Sociologie výchovy

Průvodce studiem pro studující kombinovaného studia 
 
 
 
Studijní předmět: Sociologie výchovy 
 
Ročník: 1 
 
Semestr: 2 
 
Způsob ukončení: zkouška 
 
 
 
Garant studijního předmětu: PhDr. Vladimír Dubský, CSc. 
 
Vyučující: PhDr. Vladimír Dubský, CSc. 
 
Zkoušející: PhDr. Vladimír Dubský, CSc. 
 
 
 
Základní studijní témata: 
 
 Charakteristika sociologie výchovy 
 
 Společnost a výchova 
 
 Formování osobnosti, 
 
 Rodina, výchova a vzdělání 
 
 Vrstevnické skupiny a mladá generace 
 
 Škola jako výchovná instituce 
 
 Úloha a postavení učitele 
 
 Působení masmédií na děti a mládež 
 
 Možnosti přístupu k vyššímu vzdělání 
 
 Volný čas a výchova 
 
 Instituce ovlivňující výchovu a jednání mladé generace 
 
 
 
Povinná studijní literatura: 
 
Havlík R., Koťa J.: Sociologie výchovy a školy, Portál, Praha 2002 
 
 
 
Doporučená literatura: 
 
Blatná S.: Vliv masmédií na děti ze sociologického hlediska, Praha 1998 
 
Disman M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Karolinum, Praha 1993 
 
Hečka M.: Sociální deviace, SLON, Praha 2001 
 
Jedlička R., Koťa J.: Aktuální problémy výchovy: Analýza a prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže, Karolinum, Praha 1998 
 
Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie, Paido, Brno 1998 
 
Klapilová S.: Kapitoly ze sociální pedagogiky, UP, Olomouc, 2001 
 
Kolář M.: Bolest šikanování, Portál, Praha 2001 
 
Kraus B.: Sociální aspekty výchovy, Gaudeamus, Hradec králové 1999 
 
Kraus B., Poláčková V. a kol.: Člověk - prostředí - výchova, Paido, Brno 2001 
 
Machonin P., Tuček M.: Česká společnost v transformaci, SLON, Praha 1996 
 
Mareš J., Křivohlavý J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole, SPN, Praha 
1991 
 
Matoušek a kol.: Práce s rizikovou mládeží, Portál, Praha 1996 
 
Matoušek O.: Rodina jako instituce a vztahová síť, SLON, Praha 1993 
 
Ondrejkovič P.: Sociálna patológia, Veda, Bratislava 2000 
 
Prokop J.: Školní socializace, TU Liberec 2001 
 
Průcha J.: Moderní pedagogika, Portál, Praha 1997 
 
Rabušicová M.: Sociologie výchovy: přehlédnutí angloamerických monografií, 
Pedagogika, 2002, roč. LII, č.2, ss. 182-194 
 
Sak P.: Proměny české mládeže, Petrklíč, Praha 2000 
 
Singly De F.: Sociologie, současné rodiny, Portál, Praha 1999 
 
Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha 1996 
 
 
 
Požadavky ke zkoušce: 
 
vycházejí ze zvládnutí přednesené látky a příslušných partií zadané literatury. 
 
 
 
Konzultace s vyučujícím: 
 
 středa: 14,00 - 15,00 tel.: 602 840 423 
 
 
TOPlist