Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Pedagogika

PEDAGOGIKA:

Jaký způsobem vznikl pojem pedagogika? –začalo se ve starověku z pojmu Paidagogos-člověk, který sám vyučoval , doprovázel děti do školy. Otrok.

Pedagogika je soustava rozlišných pedagogický vět, jejichž obsah je rozsáhlý.

Téma dnešní přednášky: ROZDĚLENÍ PEDAGOGICKÝ VĚT ČI JEJICH KLASIFIKACE:

-podle věku vychovávaných:

1. pedagogika předškolního věku –od narození do 6 let. Zabírá se tím, jak rodiče vychovají. Po dosažení tří let-začlenění do kolektivu do MŠ. Nejdůležitější období pro výchovu a vzdělávání člověka. První rok-nejvíce informací pojme dítě.

2. pedagogika mladšího školního věku-1. Stupeň ZŠ.

3.pedagogika středního školního věku- 2.stupen ZŠ

4.pedagogika staršího školního věku- střední školy či vzdělávání po ZŠ

5. pedagogika dospělých – andragogika

-podle obsahu:

1.didaktika (teorie vyučování) – jakým způsobem vést vzdělávací procesy, jak realizovat učení a jak si ho sám žák osvojí.

2. Teorie výchovy- Zabývá se otázkami výchovného procesu, působí zde velmi mnoho negativních činitelů. Je velmi důležitý osobní příklad rodiče a pedagoga. Děti je napodobují.  (proto mnoho movitých lidí si zaplatí soukromého učitele a neposílá své děti do školství státního).

3. Organizace a vedení školy- Připravuje ředitele, inspektory atd. řídící pracovníky školy.

4. Dějiny pedagogiky- Zabývají se tím, jakými názory se lidé zabývali od pravěku po současnost.

Významný pedagog:

Ján Ámos Komenský=Ján Segeš=pravé jméno, Ámos=od spolužáků na střední škole, jako vznešený, Komenský= pocházející z Komně.

5. Srovnávací pedagogika- Jejím obsahem je porovnávat jednotlivé druhy školských zařízení podle zřizovatele (státní, soukromé, obecní, církevní)

-podle zřizovatele

-mezi jednotlivými státy

6. Speciální pedagogika-zabývá se dětmi s odlišnými a výjimečnými druhy postižení.

-od narození-prenatální

- od úrazu, či výchovného působení=během života

Druhy postižení:

Nejrozšířenější je u nás postižení  psychopedie –rozumově postižení.

Psychopedie: podrobněji, viz. mat.otázka.

Zrakově postižení lidí: důležité=jestli má alespoň zbytky traku či je úplně slepý.

                                             Důležité=jestli nevidí od narození nebo jestli o zrak přišel během života.

(viz. Optopedie, Tyflopedie mat. otázka).

Surdopedie, Somatopedie, Logopedie, Etopedie

7. Léčebná pedagogika-odborník, který pomáhá lékaři výchovnou a vzdělávací činností pacienta zlepšovat jeho zdravotní stav. Léčebný pedagog sám neléčí. Avšak např. díky terapiím vytváří v pacientu buňky, díky kterým se lépe uzdraví.

Speciální pedagog učí žáka tomu, aby se v dnešní společnosti orientoval a začlenění.

Léčebný pedagog se snaží odstranit defekt, či ho zmírnit.

Hraniční a a příbuzné vědy pedagogiky:

Za přípustné vědy pedagogiky považujeme takové vědní obory, ze kterých pedagogika získává informace pro výchovu a vzdělávání lidí.

Pedagogika-příbuzné vědy:  psychologie, sociologie, biologie, ekonomie a Filozofie=všechny vznikly rozpadem filozofie.

Mezi pedagogikou a psychologií je hraniční věda pedagogická psychologie.

Sociologie-věda o společnosti, hraniční věda mezi pedagogikou a sociologií=sociální pedagogika, obsahem je zkoumat, jak společnost ovlivňuje výchovu a vzdělávání.

Filozofie-hraniční věda je filozofie vzdělávání, obsahem-jaký význam vzdělávání připisuje společnost, nebo ti, kteří společnost řídí.

Biologie-hraniční věda je školská hygiena, obsahem-jaké podmínky musí splňovat vzdělávací zařízení, co se týká teploty, vlhkosti, množství studentů na metry, jak má být postavený rozvrh, aby lidé nebyli vyčerpaní.

Ekonomika-hraniční věda je ekonomika vzdělávání, obsahem –kolik financí je stát ochotný do vzdělávání svých obyvatel investovat.

Základní pedagogické pojmy:

  1. Cíl, 2. Obsah, 3. Zásady, 4. Formy, 5. Metody, 6.Prostředky=jsou jevy, děje nebo předměty, které napomáhají metodám dosahovat stanovené cíle

Dělí se na učební pomůcky a didaktickou techniku

Cíl a obsah= obsahová stránka=odpovídá na otázku, co máme učit

Zásady, Formy, Metody a Prostředky=odpovídají na otázku jak máme učit..

 

TOPlist