Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Srovnávací pedagogika

Srovnávací pedagogika:

-patří k základním pedagogickým disciplínám, které analyzují jednotlivé výchovné a vzdělávací jevy a navrhují optimální postupy jako výchovu a vzdělávání zefektivňovat.

-vznik : 18. Století Franci, 20. Léta 20. Století u nás

-355 před. N. let. Xylofon opisuje výchovu a vzdělávání v Persii a porovnávají s výchovou a vzděláváním ve starověké Spartě, závěr =  vládla u obou tvrdá školská disciplína

-30 před. N. let.Caesar, když ve spise Zápisky o vojně Galské porovnává vzdělávání u Germánů, Keltů a Římanů, závěr = nejlepší systém je v Římě

-ve středověku porovnávali systémy obchodníci, cestovatelé, či diplomati a porovnávali je s domácími zkušenostmi.

-analyzuje přístupy k výchově a vzdělávání a hodnotí efektivnosti vzdělávání z hlediska ekonomického i společenského , je možné představit i další definice porovnávací pedagogiky, kterými jsou : porovnávací pedagogika používá údaje z jedné a nebo více krajin k popisu vzdělávacích systémů a jejich výsledkům, k objasňování vztahů mezi vzděláváním a společností a k formulování trendů vývoje vzdělávání platných pro více krajin

- srovnávací pedagogika realizuje výzkumné aktivity zaměřené na podrobné dokumentování různých národních vzdělávacích systémů.

-Srovnávací pedagogika je založená na teoretických a metodologických přístupech sociálních věd (etnologie, sociologie, psychologie), popisuje a analyzuje výchovné a vzdělávací procesy v rodině, ve škole, v odborné přípravě jednotlivých krajin. Uvedené rozdíly v chápání srovnávací pedagogiky znamenají , že při porovnávání vzdělávacích systémů už pedagogická teorie nemá své postavení, ale je propojená s ekonomickými, sociologickými, psychologickými a jinými teoriemi.  Empirické údaje o vzdělávacích systémech nemají už jen úlohu dokumentace, ale mají schopnost podporovat a nebo vyvracet pedagogické teorie spojené s věrohodnými údaji.

- k významným posunem v teorii i metodologii srovnávací pedagogiky přispělo: 1. Dospělo se k poznání, že srovnávací pedagogikou se chápe nejen porovnávání jednotlivých krajin jejich vzdělávacích systémů, analýzy,  které umožňují přenos zkušeností z jedné krajiny do jiné .

2.Uplatňování interkulturálního nahlížení na jevy výchovné a vzdělávací reality, upozorňuje na zvláštnosti jiného vzdělávacího systému, které je možno vysvětlovat bez poznání specifičnosti kultury jiné krajiny. V souvislosti se změnami ve    i základní metodologické principy SP, kterými jsou :

1. za hlavní cíl SP třeba považovat objasňování všeobecných problémů a tendencí fungování výchovně – vzdělávacích systémů v mezinárodním kontextu.

2. empirické popisy umožňují analýzu jednotlivých výchovně - vzdělávacích přístupech

3. v empirickém porovnávání systémů jsou uplatňovány i kvantitativní ale i kvalitativních , které jsou běžné v sociálních vědách .

4. při realizaci srovnávacích analýz je potřebné porovnávat nejen výchovně-vzdělávací realitu, ale i souvislosti, které vedou k dlouhodobějším tendencím.

5.Předmětem zájmu SP jsou nejen struktury školství, ale i podmínky vzdělávání , školská politika , financování školství , vztahy mezi školou a rodiči , vztahy mezi sex. orientací krajiny a přístupem ke vzdělání a k trhu práce.

-Rozvoj SP zabezpečují v současnosti  vědecké společnosti, centra pro SP , informační a dokumentační centra, odborné časopisy pro SP a mnohé knižní zdroje, které analyzují výchovu a vzdělávání v jednotlivých krajinách.

-vznikaly i mezinárodní instituce zabývající se srovnávací pedagogikou  : institut pro porovnávací pedagogiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, od roku 1945 UNESCO , 1955 založen institut pro vzdělávání v Hamburgu unesco,

-Slouží  na vyhodnocování, analýzu i porovnávání jednotlivých výchovně-vzdělávacích systémů v Evropě i ve světě. Význam a důležitost získává srovnávací pedagogika proto, protože narůstá význam vzdělání v současném světě.

A z hlediska objektivnosti. Při vnímání vzdělávaní je důležité vyhodnocovat podmínky pro vzdělávání v jednotlivých krajinách , objasňovat , vyhodnocovat význam vzdělání v nich a zároveň poznávat jak jsou školské systémy utvářené a podporované v jednotlivých krajinách. Z hlediska UNESCO , OSN pro výchovu , vzdělávání a kulturu, má vzdělání v současném světě následující významy :

Umožňuje přístup k lidskému poznání jako právo každého člověka

Vzdělání vede k vyšší produktivitě a efektivnosti každé lidské činnosti

Vzdělání vede k výraznější ochraně životního prostředí

Vzdělání podporuje soc. stabilitu, účast na občanských aktivitách a formování společenského života.

Vzdělání vede k nižší reprodukci, která směruje k výraznější dynamice rodiny.

Vzdělání podporuje politickou stabilitu a snižuje úroveň nezaměstnanosti

Čím je více vzdělanosti , tím je vyšší kvalita života, více bezpečnosti, ale zároveň  mezi vzdělanými lidmi je i méně kriminality.

Následující Milénové cíle:

Zredukovat počet extrémně chudobných

Zredukovat počet lidí trpících hladem

Dosáhnout univerzální primární vzdělání pro všechny

Odstranit diskriminaci děvčat

Zredukovat dětskou i mateřskou úmrtnost

Zredukovat choroby

Zabezpečit udržitelnost přírodního prostředí  (voda, vzduch, půda = čistota)

Vytvořit globální partnerství pro rozvoj, které umožní každému státu stejný přístup na trh a vytvořit udržitelnou dluhovou situaci.

I v těchto souvislostech se srovnávací pedagogika jeví jako oblast vědy , jejíž výsledky je možné využít i v oblasti řízení lidských zdrojů, soc. politiky či ekonomie.

Výsledky zkoumání srovnávací pedagogiky jsou využívané pro následující účely :

Pro plánování a řízení školství v konkrétním státu z hlediska uplatňování vzdělávací politiky

Výsledky srovnávací pedagogiky jsou využívány i v ekonomice školství a vzdělávání  , když je možné porovnávat úroveň kvality vzdělávání  s prostředky, které byly do tohoto vzdělávání investovány.

Výsledky srovnávací pedagogiky jsou využívány i v oblasti sociálních věd na vzdělanostní strukturu obyvatelstva, jeho kvalifikaci a přínos do spol. rozvoje a produkce.

Výsledky srovnávací pedagogiky mají význam i pro orientaci učitelů či řídících pracovníků školství z hlediska využívání zahraničních zkušeností.

Poznatky srovnávací pedagogiky jsou využívané i při studiu budoucích učitelů a nebo odborníků z oblasti pedagogiky.

V mezinárodním porovnávání  vzdělávacích systémů, což je přínosem informací pro rodičovskou i širší veřejnost.

Poznatky ze srovnávací pedagogiky jsou pro odborníky i laickou veřejnost důležité proto, protože ovlivňují postoje, přístupy, jejich vztahy k vzdělávání ve vl. krajině, umožňují systém vzdělávání hodnotit, ale i ovlivňovat .

Pojmy a terminologie:

-jsou pro to, aby byly pojmenovány konkrétní jevy a souvislosti ve smyslu jejich obsahu  a významu

Pedagogické slovníky: Průcha, Walterová, Mareš-pedagogický slovník, Štefan šVEC-anglicko-slovenský slovník v pedagogice a andragogice, Mareš, Gagora-anglicko-český ped. Slovník , Evropský slovník pro výchovu a vzdělávání 

TOPlist