Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Porovnávací pedagogika

Porovnávacia, pedagogika   -  POZNÁMKY  26.2.2011

Literatúra:

Ján Průcha: Srovnávací pedagogika, Praha vyd. Portál 2006

Kolek.autorov: Štruktúra systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 1996

 

Porovnávacia pedagogika

- slúži na vyhodnocovanie   analýzu i porovnávanie jednotlivých výchovno - vzdelávacích systémov v Európe i vo svete. Význam a dôležitosť získava porovnávacia pedagogika preto, lebo narastá význam vzdelávania v súčasnom svete je potrebné vyhodnocovať podmienky pre vzdelanie v jednotlivých krajinách, vyhodnocovať význam vzdelania v nich a zároveň spoznávať ako sú školské systémy utvárané a vyhodnocované v jednotlivých krajinách.  Z hľadiska UNESCO, čiže špecializovanej organizácie  pre výchovu, vzdelávanie a kultúru má vzdelanie v súčasnom svete nasledovné významy:

1. umožňuje prístup k ľudskému poznaniu ako právo každého človeka

2. vzdelanie vedie k vyššej produktivite a efektívnosti každej ľudskej činnosti

3. vzdelanie vedie k výraznejšej ochrane životného prostredia

4. vzdelanie podporuje sociálnu stabilitu, účasť na občianskych aktivitách a formovaní spoločenského života

5. vzdelanie vedie k nižšej reprodukcii, ktorá smeruje k výraznejšej dynamike rodiny

6. vzdelanie podporuje politickú stabilitu a znižuje úroveň nezamestnanosti

 

Čím sú ľudia viac vzdelaní majú aj viac bezpečnosti, ale zároveň medzi vzdelanými ľuďmi je aj menej kriminality.

 

Nasledovné miléniové ciele: /naplnené do roku 2014 /

1. zredukovať počet extrémne chudobných

2. zredukovať počet ľudí trpiacich hladom

3. dosiahnuť univerzálne primárne vzdelanie pre všetkých

4. odstrániť diskrimináciu dievčat

5. zredukovať detskú i materskú úmrtnosť

6. zabrániť rozširovaniu chorôb /AIDS , malária, cholera.../

7. zabezpečiť udržateľnosť prírodného prostredia a ochranu prírodných zdrojov / vody, čistého vzduchu a pôdy/

8. vytvoriť globálne partnerstvo pre rozvoj, ktoré umožní každému štátu rovnaký prístup na trh a vytvoriť udržateľnú dlhovú situáciu

 

Aj v týchto súvislostiach sa porovnávacia pedagogika javí ako oblasť vedy, ktorej výsledky je možné využiť  aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov, sociálnej politike či ekonomike.

Výsledky skúmania porovnávajúcej pedagogiky sú využiteľné pre nasledovné účely:

1. pre plánovanie a riadenie školstva v konkrétnom štáte z hľadiska uplatňovania vzdelávacej politiky

2. výsledky porovnávacej pedagogiky sú využívané  aj v ekonomike školstva a vzdelávania, keď je možné porovnávať úroveň kvality vzdelávania sa s prostriedkami, ktoré boli do tohto vzdelávania investované

3. výsledky porovnávacej pedagogiky sú  využiteľné aj v oblasti sociálnych vied, na vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva, jeho kvalifikáciu a prínos do spoločenského rozvoja a produkcie

4. výsledky por. pedagogiky majú význam aj pre orientáciu učiteľov, či riadiacich pracovníkov školstva z hľadiska využívania zahraničných skúseností

5. poznatky por. pedag. sú využiteľné aj pri štúdiu budúcich učiteľov alebo odborníkov z oblasti pedagogiky

6. využitie poznatkov por. pedag. je v medzinárodnom porovnávaní vzdelávacích systémov, čo je prínosom informácií pre rodičovskú i širšiu verejnosť

 

Súhrnne povedané poznatky z porovnávacej pedagogiky sú pre odborníkov aj laickú verejnosť dôležité preto, lebo ovplyvňujú postoje, prístupy i vzťahy k vzdelávaniu vo vlastnej krajine, umožňujú systém vzdelávania hodnotiť, ale ho aj ovplyvňovať.

Porovnávacia pedag. patrí k základ. pedag. disciplínam, ktoré analyzujú jednotlivé výchovné a vzdelávacie javy a navrhujú optimálne postupy ako výchovu a vzdelávanie zefektívňovať.  

Začiatky porov. pedag. sú v 18. stor. vo Francúzku, v našich podmienkach sú to 20-te roky  20. stor. v Československu – český pedagóg Otakar Kádner. 

.......................................

 

V stredoveku porovnávali výchovno-vzdelávacie systémy obchodníci, cestovatelia či diplomati a porovnávali ich s domácimi skutočnosťami napr. Marco Polo, Ibn Battuta-arabský cestovateľ.

Ďalšie porovnávanie robil aj  Komenský, keď pôsobil v Anglicku, Poľsku, Uhorsku...

Ďalší: Benjamin Franklin

 

Postupne vznikali aj medzinárodné inštitúcie zaoberajúce sa porov. pedagogikou. Boli to napr. Inštitút pre porovnávaciu pedag. na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, založ. 1923

od roku 1945 funguje UNESCO

v roku 1955 bol založený Inštitút pre vzdelávanie v Hainburgu

v roku 1958 bola založená Medzinárodná asociácia pre hodnotenie vzdelávania so sídlomv Hainburgu. 

 

Porovnávacia pedag. analyzuje princípy k výchove a vzdelávaniu a hodnotí efektívnosti vzdelávania z hľadiska ekonomického i spoločenského , je možné predstaviť aj ďalšie definície porovnávacej pedag., ktorými sú:

-porovnávacia pedagogika používa údaje z jednej alebo viacerých krajín k popisu vzdelávacích systémov a  ich výsledkom , objasňovaniu vzťahov a k formulovaniu trendov vzdelávania platných pre viac krajín

-porov. pedag. realizuje výskumné aktivity zamerané na podrobné dokumentovanie rozličných národných, vzdelávacích systémov

-porov. pedag. je založená na teoretických a metodologických prístupoch sociálnych vied ako je etnológia, psychológia, sociológia. Popisuje a analyzuje výchovné a vzdelávacie procesy v rodine, škole, v odbornej príprave jednotlivých krajín. Uvedené rozdiely znamenajú, že pri porovnávaní vzdelávacích systémov už  pedag. teória nemá  výlučné postavenie, ale je prepojená s psychologickými a inými teóriami. Empirické údaje o vzdelávacích systémov nemajú úlohy dokumentácie, ale majú schopnosť podporovať alebo vyvracať pedag. teórie spojené s vierohodnými údajmi.

 

V ostatných 25-tich rokoch prišlo k významným posunom v teórii i metodológii porov. pedag. a to nasledovne:

1. dospelo sa k poznaniu, že porovnávacou pedagogikou sa chápe nielen skutočné porovnávanie jednotlivých krajín a ich vzdelávacích systémov, ale tak isto aj opisy dokumentácie a analýzy, ktoré umožňujú prenos skúseností z jednej krajiny do inej krajiny.

2. uplatňovanie interkulturálneho nazerania  na javy výchovnej a vzdelávacej reality upozorňuje na zvláštnosti iného vzdelávacieho systému , ktorý nemožno vysvetľovať bez poznania špecifičnosti kultúry inej krajiny.

 

 V súvislosti so zmenami vo vnímaní porov. pedagiky boli sformulované aj základné metodologické princípy porov. pedagogiky ktorými sú:

1. za hlavný cieľ porovnávacej pedagogiky treba považovať objasňovanie všeobecných problémov a tendencií fungovania výchovno-vzdelávacích systémov v medzinárodnom kontexte.

2. empirické popisy umožňujú analýzu  jednotlivých výchovných a vzdelávacích prístupov

3. v empirickom porovnaní vzdel. systémov  sú uplatnené kvalitatívne a kvantitatívne metódy, ktoré sú bežné v sociálnych vedách

4. pri realizácii porovnávajúcich analýz je potrebné porovnávať nielen výchovno-vzdelávaciu realitu, ale aj súvislosti, ktoré vedú k dlhodobejším vývojovým tendenciám

5. predmetom záujmu porov. pedag. sú nielen štruktúry školstva, ale aj podmienky vzdelávania, školská politika, financovanie školstva, vzťahy medzi školou a rodičmi, aby boli jednotné, vzťahy medzi sociálnou orientáciu krajiny a prístupom k vzdelaniu a k trhu práce.

 

Rozvoj porov. pedag.  zabezpečujú centrá pre porov. pedag., informačné a dokumentačné centrá, odborné časopisy pre porov. pedag.  a mnohé knižné zdroje, ktoré analyzujú výchovu a vzdelávanie v jednotlivých krajinách.

 

Pedag. slovníky:

Průcha, Valterová, Mareš - Pedagogický slovník

Štefan Švec, Anglicko-slovenský slovník v pedagogike a andragogike

Jiři Mareš, Peter Gavora, Anglicko-český pedagogický slovník

Európsky slovník pre výchovu a vzdelávanie

 

 

TOPlist